مرکز غواصی و تفریحات دریایی کیش

درباره تورهای غواصی

مرکز غواصی کیش همه روزه (۳۶۵ روز در سال) تورهای غواصی و اسنورکلینگ را به بهترین دایوسایت های کیش برگزار می نماید. تورهای غواصی به دایوسایت های دور و نزدیک جزیره کیش و جزیره های اطراف، دایو سایت های دور از جزیره کیش. کشتی غرق شده داما، غواصی عمیق، غواصی در مناطق مرجانی، غواصی در آب های جریان دار و هر دایوسایتی که شما مایل به غواصی در آن باشید. ما در مرکز غواصی کیش همراه شما خواهیم بود.